25.05.2022 - Företag

Raseborgs Energis utvecklingsplan för elnätet

Elektrifieringen av samhället, ökad produktion av förnybar energi och eldriven trafik kräver ett starkt och smart elnät, så att Finland uppnår sitt mål för koldioxidneutralitet fram till 2035. Denna förändring i energikällorna och energiförbrukningen, som påverkar varje finländare, kallas energiomställningen. Vi förnyar vårt elnät långsiktigt med hänsyn till energirevolutionens behov. 

Vårt samhälle är i hög grad beroende av el, men dess förbrukning och produktion genomgår enorma omvälvningar. Fram till nu har vårt energisystem varit mycket enkelt: ström och värme har producerats i jämn takt i stora produktionsanläggningar, och konsumenterna i hem, fabriker och kontor har använt det när de behövt det.

Både förbrukningen och produktionen har varit stabila, och möjliga förbrukningstoppar har varit förutsägbara, så produktionen kunnat anpassas till de förändrade behoven.

För nuvarande går vi gradvis i riktning mot energiomställningen, då användningen av fossila bränslen drivs ner och ersätts med förnybara energiformer. Ett stort antal nya vindkraftsparker håller på att byggas i Finland, och dessutom har flera företag, kommuner såväl som privatpersoner installerat solceller på sina tak.

Allt detta kommer att påverka hur elnätet utvecklas för att möta framtida behov.

Som vår kund har du möjlighet att berätta om dina tankar om hur din elförbrukning kommer att förändras i framtiden och hur vi borde ta hänsyn till det när vi utvecklar vårt elnät. Ta chansen!

Nedan finns de planer som lägger fram våra principer och mål för utvecklingen av elnätet. I planen beskriver vi hur Raseborgs Energis elnät utvecklas i framtiden så att det förblir säkert, hjälper våra kunder och samhället genom energiomställningen och uppfyller leveranssäkerhetskraven.

Svara gärna på vår undersökning mellan tiden 25.5.2022 – 25.6.2022 och berätta vad du tänker om utvecklingen av elnätet i ditt område. Undersökningen finns tyvärr endast tillgänglig på finska.

https://reoy.kehittamissuunnitelma.fi

Dela

Läs även