16.05.2024

Projekt för biodiversitet i Ekenäs

16.05.2024 - Miljö

Projekt för främjande av biodiversitet i Ekenäs

För att främja biodiversiteten i regionen har Raseborgs Energi och Karis Telefon påbörjat ett projekt vid solparken i Ekenäs. Målet med projektet är att återskapa en torrängsmiljö, en miljö som passar för växt-  och insektarter som trivs på öppna och solbelysta områden med bar sandgjord. Den typen av miljö har länge varit sällsynt i Finland, delvis på grund av att det inte förekommer skogsbränder i samma utsträcking som tidigare, och delvis på grund av att stora mängder kväve i luften övergöder marken. Övergödningen gynnar snabb tillväxt av växtligheten och även de torrare platserna växer snabbt igen. Området vid solparken i Björknäs i Ekenäs är en ideal torrängsmiljö, eftersom området är en del av  Salpausselkä-moränryggen och består av sandig mark.

Som förberedande arbete inför projektet har ytgjorden skalats bort och sedan har stenar, trädrötter och kvistar  samlats i högar för att fungera som boplats, skydd och övervintringsplatser för insekter och andra ryggradslösa djur. Efter markförberedelsen såddes 39 olika inhemska växtarter på det cirka 3000 m² stora området. Fröna som användes är av inhemskt ursprung och inkluderar växter som rödklint, prästkrage, kungsmynta, ängssyra, groblad och gullris.

Förhållandena vid såddtidpunkten var optimala med fuktig mark och soliga dagar. Tidig sådd gav även fröna den kylbehandling de behöver, då vädret fortfarande var svalt. Växternas tillväxt kommer även att påverkas av väderförhållandena under de kommande somrarna. Oberoende av vädret tar det i allmänhet flera år innan växtligheten i solbelysta områden utvecklas, eftersom fröna gror gradvis och tillväxten hos fleråriga arter sker stegvis. Projektet är långsiktigt och kommer att underhållas enligt en skötselplan.

Generellt finns det hundratals olika insektarter som trivs i soliga och torra miljöer i södra Finland, och det är svårt att i dethär skedet ange vilka arter som kommer att sprida sig just till området vid solparken. Arter som i allmänhet trivs i den typen av miljö är fjärilar, skalbaggar, myror, gräshoppor och syrsor.

Projektets följande steg är att i augusti utföra ogräsbekämpning och bekämpa eventuella invasiva växter. Resultat av projektet förväntas synas inom några år, och efter två år kommer projektet att utvärderas för att bedöma behovet av ytterligare åtgärder.

Målet är att skapa en välmående torrängsmiljö för växter och insekter.  Vi vill skapa förutsättningarna för att kunna främja biodiversiteten sida vid sida med produktion av förnybar energi.

Dela

Läs även