Skogsflis är det huvudsakliga bränslet i produktionen

Produktionen av fjärrvärme sker i huvudsak med miljövänligt skogsflis. I produktionen används även andra förnybara träbränslen, såsom krossade lastpallar, byggnadsvirke och briketter. De lokala träbränslena står för ca 99 % av fjärrvärmens bränsle och skogsflisen har varit det huvudsakliga bränslet sedan 2001.

Som reservbränsle används flytgas och lågsvavlig brännolja. Oljans andel har minskat varje år och står numera endast för ca 0,1 % av bränslet. Flytgas, som används i Karis, står för ca 1 % av produktionen.

Fjärrvärmen i Ekenäs

Fjärrvärmen i Ekenäs har sedan 2001 i huvudsak producerats med miljövänligt skogsflis. Skogsflisen eldas i två fastbränslepannor, av vilka den andra, kraftverkspannan, producerar även elektricitet. Den första biovärmecentralen blev färdig år 2001 och kraftverkspannan år 2009. Biovärmepannan har en effekt på 17 MW värme och kraftverket en effekt på 17 MW värme och 3,5 MW el.

Fjärrvärmecentralen och kraftvärmeverket i Ekenäs finns på Industrigatan 7, och är belägen på Björknäs industriområde intill stamväg 25.

Fjärrvärmen i Karis

Karis Fjärrvärme Ab och Affärsverket Ekenäs Energi sammanslogs den 1.1.2014 till Ekenäs Energi Ab. Fjärrvärmeverksamheten i Karis har således från och med den 1.1.2014 tillhört Ekenäs Energi Ab.

Flispannan i Bäljars har en effekt på 5 MW och flisanläggningen i Tallmo en effekt på 2,5 MW.

Som reserv- och topplastbränsle används flytgas och tung brännolja.

Fjärrvärmecentralen i Bäljars är belägen på Timmermansvägen 19 i Bäljars industriområde nära stamväg 111. Fjärrvärmecentralen i Tallmo är belägen på Fredsgatan intill Bangatan i Karis.

Fjärrvärmen i Pojo

Raseborgs Energi har handhaft fjärrvärmeverksamheten i Pojo sedan staden Raseborg grundades år 2009. Produktions- och distributionsstrukturen förnyades i sin helhet under åren 2011 och 2012, då de två separata fjärrvärmenäten i Pojo centrum och Tallbacka förenades och en ny flispanna byggdes.

Flispannan, vars effekt är 2 MW, blev färdig i början av 2012 och sedan dess produceras nästan all fjärrvärme i Pojo med miljövänligt och lokalt skogsflis. Den gamla oljevärmecentralen i Pojo centrum finns kvar och den fungerar som reservanläggning.

Den nya flisvärmecentralen är belägen på Åbovägen 900B intill stamväg 111.

Elproduktion med restprodukter från lokala skogsbruk

Kraftverket i Ekenäs producerar vid sidan om fjärrvärme även elektricitet. När el produceras i samband med fjärrvärme är produktionen effektiv och den är som störst då när elbehovet är som störst, dvs. på vintern.

Vi använder enbart förnybar träflis vid vår elproduktion i Ekenäs, vilket gör att elektriciteten som produceras är koldioxidneutral. Elproduktionen har därför beviljats EKO-energicertifikat av Finlands naturskyddsförbund som ett bevis för att produktionen är miljövänlig.

Elproduktionens kapacitet är 3,5 MW och den årliga produktionsmängden är ca 16 000 MWh. Detta motsvarar ungefär 20 % av den elektricitet som används i Ekenäs.

Finsk vindkraft

Raseborgs Energi äger andelar i finska vindkraftverk. I Norra Österbotten äger vi totalt ca 1,5 MW vindkraft och i Torneå 0,9 MW vindkraft. Den årliga produktionsmängden är ca 8 000 MWh.

Funderar du över något?

Har du frågor kring energi, fakturering, avtal eller till exempel miljöfrågor? Tag kontakt med vår kundtjänst eller kolla vår sektion över vanliga frågor och svar.