Prisuppgifter

Fjärrvärmens prissättning består av anslutningsavgift, grundavgift och energiavgift. Anslutningsavgiften är en engångsavgift. Grundavgiften och energiavgiften är återkommande avgifter som baserar sig på ditt verkliga värmebehov. Grundavgift och energiavgift faktureras månatligen, dvs 12 gånger per år.

Anslutningsavgift

Som ny kund betalar du en anslutningsavgift då du ansluter dig till fjärrvärmenätet. Det är en engångsavgift, som kan jämföras med en investeringskostnad.

Anslutningsavgiften beräknas på basis av den maximala värmeeffekten (=avtalseffekt) som behövs för att värma din fastighet en kall vinterdag. I regel betyder det att ju större byggnad, desto större är även avtalseffekten och anslutningsavgiften.

Grundavgift

Grundavgiften är en återkommande avgift, som baserar sig på ditt maximala värmebehov en kall vinterdag. Grundavgiftens storlek beräknas på basis av avtalseffekten.

Grundavgiften är inte beroende av förbrukningsmängden, eftersom grundavgiften enbart beaktar den anslutningseffekt som du har reserverat för ditt uppvärmningsbehov. Grundavgiften fastställs som kostnad per år, och den delas i 12 delar, så att du betalar 1/12 av grundavgiften varje månad.

Om fastighetens maximala värmebehov har minskat, t.ex. om man har renoverat fastigheten och isolerat den bättre, kan grundavgiften minskas. På motsvarande sätt ökas grundavgiften om det maximala värmebehovet har ökat, t.ex. om man har förstorat fastigheten.

Energiavgift

Energiavgiften är den rörliga delen av fjärrvärmepriset, dvs. den del av priset som du själv aktivt kan påverka genom din värmeförbrukning. Ju mindre värme du förbrukar, desto lägre blir energiavgiften.

Energiavgiften är fastställd som pris per förbrukad värmemängd (€/MWh). Rasenorgs Energi avläser på distans den månatliga värmeförbrukning (mäts i MWh) med den mätutrustning som finns installerad intill kundens värmeväxlarcentral.

Energiavgiften för Ekenäs, Karis och Pojo är från och med den 1.7.2023 83,06€/MWh inkl. moms 24%. Prislista: 1.7.2023

Fjärrvärmens energiavgift stiger till 88,20 €/MWh (moms 24 %) från 1.9.2024. Prislista 1.9.2024

Fjärrvärmens energiavgift höjs med 6,2 % från och med 1.9.2024. Grundavgiften hålls oförändrad, varför den totala prisinverkan är ca +5 %. Orsaken till prishöjningen är biobränslenas fortsatta prishöjning. En plan för att minska beroendet av biobränslen i fjärrvärmeproduktionen är under arbete. Planen presenteras under hösten.

Funderar du över något?

Har du frågor kring energi, fakturering, avtal eller till exempel solpaneler? Tag kontakt med vår kundtjänst eller kolla vår sektion över vanliga frågor och svar.