Nettning

Nettning

Nettoberäkning berör kunder som själva producerar el och som säljer överskottselen till elnätet. Vanligen är det aktuellt för kunder som har ett solpanelssystem. Nettningen innebär att det på timbasis görs endast en nettoavräkning som beaktar all producerad respektive köpt el. På basen av beräkningen antingen faktureras eller krediteras kunden. Nettovärdet beräknas i Datahub-tjänsten som upprätthålls av stamnätbolaget Fingrid.

För en mikroproducent är energiproduktion för egen användning i genomsnitt förmånligare och lönsammare än försäljning av el till elnätet. I och med nettningen används en allt större andel av den självproducerade energin i den egna fastigheten, vilket innebär att den från elnätet köpta energin minskar. Detta innebär mindre kostnader för elöverföring, energianvändningskostnader och elskatt.

Exempel

Om du som mikroproducent under en timmes tid köper 4 kWh energi och producerar 2 kWh är ditt nettoköp 2 kWh. Du köper alltså skillanden mellan din konsumtion och egen produktion. Den energimängd på 2 kWh som du producerat minskar således den som köpt energi registerade mängden. Detta innebär att du sparar i kostnaderna för energianvändning, elöverföring samt elskatt.

Vid tidpunkter då du producerar mer energi än du konsumerar kommer du att ha överskottsenergi. Om du under en timmes tid köper 2 kWh energi och producerar 5 kWh är slutresultatet av nettningen 3 kWh överskottsel. Överskottselen säljer du då åt ditt energibolag. Eftersom din produktion enligt nettningsprincipen är större än din förbrukning, faktureras du inte för den el du köpt under timmen i fråga.

Nettoberäkningen görs på timbasis, dvs. produktionen och konsumtionen jämförs varje timme.